Stadion miejski

Stadion miejski

Hala Sportowa Tęcza zwraca się z prośbą o dostarczenie harmonogramu zajęć wychowania fizycznego oraz planowanych zawodów sportowych na stadionie miejskim w obecnym i przyszłym roku szkolnym. Otrzymane informacje pomogą nam w ułożeniu kalendarza wydarzeń sportowych na stadionie miejskim a także pozwolą na planowanie prac gospodarczych na obiekcie. Chcemy aby dostarczane corocznie informacje pomagały w bezkonfliktowym korzystaniu z obiektu. Harmonogramy prosimy przesyłać na adres Hali Sportowej w wersji papierowej lub mailem.

 

Informujemy, że w trakcie koszenia murawy boiska piłkarskiego mogą być wyłączone z użytkowania dwa wewnętrzne tory bieżni.

 

1 1
1 1
1

REGULAMIN
MIEJSKIEGO STADIONU W ZŁOTORYI
ul. Sportowa 7

1. Miejski Stadion w Złotoryi przy ul. Sportowej jest ogólnodostępnym obiektem Miasta Złotoryi, administrowanym przez Halę Sportową Tęcza.
2. Obiekt jest czynny codziennie.
3. Czas otwarcia obiektu może ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych lub niezależnych (imprezy sportowe, święta, przerwy technologiczne, awarie, warunki atmosferyczne).
4. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz stosować się do jego postanowień. Wejście na obiekt oznacza bezwzględną akceptację warunków regulaminu.
5. Nieprzestrzeganie porządku publicznego lub przepisów niniejszego Regulaminu przez osoby korzystające z obiektu, może skutkować usunięciem z terenu obiektu.
6. Obiekt udostępniany jest w szczególności klubom i stowarzyszeniom sportowym do prowadzenia cyklicznych zajęć treningowych oraz szkołom do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego. Osoby indywidualne korzystają z obiektu w czasie nie kolidującym
z zawodami, imprezami i zajęciami grupowymi.
7. Na boiskach i bieżni obowiązuje odpowiednie obuwie sportowe do danego typu nawierzchni sportowej.
8. Boiska, bieżnia i wszystkie urządzenia sportowe wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.
9. O możliwości i zasadach zorganizowania imprezy na stadionie decyduje administrator obiektu. Warunkiem zorganizowania imprezy na obiekcie jest podpisanie umowy o udostępnieniu obiektu i jej bezwzględne przestrzeganie.
10. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z obowiązującym harmonogramem, na warunkach określonych we wcześniej podpisanej umowie pomiędzy Halą Sportową Tęcza, a klubem lub stowarzyszeniem sportowym.
11. Osoby trenujące na terenie obiektu mają prawo korzystać z określonych pomieszczeń i sprzętu stanowiących jego wyposażenie wyłącznie za zgodą administratora obiektu.
12. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
a) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
b) wstępu osobom, których zachowanie stwarza zagrożenie dla otoczenia,
c) spożywania napojów alkoholowych i innych używek,
d) palenia tytoniu oraz stosowania innych środków odurzających,
e) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
f) wnoszenia i używania środków chemicznych i pirotechnicznych,
g) wprowadzania i przebywania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników),
h) hałasowania,
i) żucia gumy i jedzenia słonecznika,
j) niszczenia urządzeń i sprzętu,
k) chodzenia z kijami do nordic walking po bieżni i murawie,
l) jazdy na rowerze, rolkach, łyżworolkach oraz innego typu urządzeniach,
m) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone do powszechnego użytku, tj. płoty, mury, ogrodzenia boiska, maszty oświetleniowe, drzewa.
13. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły.
14. Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom dyżurującego pracownika.
15. Zajęcia grupowe, organizowane na stadionie mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktorów lub trenerów, w terminach zgodnych z harmonogramem rezerwacji.
16. Korzystanie z obiektu odbywa się na własną odpowiedzialność i ryzyko związane z uprawianiem sportu oraz możliwością wystąpienia kontuzji.
17. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania obiektu należy zgłaszać niezwłocznie administratorowi.
18. Administrator obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z obiektu.
19. Użytkownicy obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Hali Sportowej Tęcza i osobom trzecim.
20. Za szkody wyrządzone przez małoletniego odpowiada jego opiekun, natomiast za szkody wyrządzone przez osoby korzystające z obiektu w zorganizowanej grupie odpowiedzialność ponosi organizator zajęć.
21. Hala Sportowa Tęcza zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych wszystkich przebywających na stadionie w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, szkoły i klubu wyłącznie do celów promocyjnych (strona internetowa, foldery, ulotki, zdjęcia pamiątkowe itp.) i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania ze stadionu, a także za wszelkie pozostawione rzeczy.
23. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Miejskiego Stadionu można zgłaszać w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 14.00 w Hali Sportowej Tęcza.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Hali Sportowej Tęcza.
25. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna może odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą administratora.


Zasady zachowania się na całym obiekcie stadionu

Zasady dla:

zawodników (ogólne):
- Zajęcia grup szkolnych lub sportowych mogą odbywać się jedynie w obecności nauczyciela/instruktora/trenera.
- Za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie osób korzystających z obiektu w grupach zorganizowanych odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia i opiekun grupy.
- Za stan czystości i porządek w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych po każdych zajęciach odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia oraz opiekun grupy.
- Za bezpieczeństwo podczas meczu, zawodów, zajęć sportowych odpowiedzialność ponosi organizator.
- Do użytku indywidualnego należy korzystanie z toalet znajdujących się w budynku szatniowym.
- Urządzenia lekkoatletyczne (skocznia w wzwyż, skok o tyczce oraz rzutnia) nie są dostępne dla osób indywidualnych. Z urządzeń tych korzystać mogą tylko grupy zorganizowane po dokonaniu wcześniejszego uzgodnienia i pod opieką osoby uprawnionej do wykonywania ćwiczeń na danych urządzeniach (trenera, instruktora LA czy nauczyciela WF).
- Na bieżni i murawie ćwiczymy, trenujemy wyłącznie w obuwiu sportowym.

lekkoatletów :
- Używamy tylko obuwia sportowego, dopuszczalne są kolce lekkoatletyczne 1/8” lub typu „piramida”
ale w tym wypadku biegamy w takim kierunku, żeby lewe ramie biegacza było zwrócone do krawędzi wewnętrznej bieżni.
- Urządzenia do lekkiej atletyki – skocznia wzwyż, tyczka, rzutnie są dostępne dla grup zorganizowanych pod okiem nauczyciela lub instruktora,
- Korzystając z bieżni należy uważać na innych użytkowników znajdujących się w tym czasie na bieżni.
- Zajęcia, zawody i treningi w konkurencjach tj: rzut oszczepem, pchnięcie kulą– mogą odbywać się wyłącznie po ustaleniu z administratorem obiektu, w sposób zorganizowany, bezpieczny po uprzednim poinstruowaniu uczestników zajęć imprezy o zasadach bezpieczeństwa.


piłkarzy:
- Bieganie i trenowanie na nawierzchni poliuretanowej (tartanie) w obuwiu typu korki piłkarskie – jest bewzględnie zakazane.
- Treningi i mecze na murawie mogą odbywać się tylko i wyłącznie zgodnie z przyjętym harmonogramem wykorzystania boiska.

kibiców:

1. Znać i przestrzegać regulamin obiektu sportowego na którym odbywa się impreza.
2. Wyrażać swoje emocje bez agresji.
3. Wspierać naszych sportowców wtedy, gdy wygrywają i wtedy, kiedy przegrywają.
4. Szanować sportowców i kibiców z innych krajów i klubów.
5. Jak największą świętość traktować: hymn i flagę narodową, godło państwowe.
6. Nie rzucać w stronę zawodników i innych kibiców przedmiotów mogących zagrozić ich bezpieczeństwu.
7. Nie zasłaniać tablic informacyjnych.
8. Nie zajmować miejsc umożliwiających ewakuację.

ogólne:

1. Na bieżni i murawie obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się i używania:
- rowerów, monocyklów, motocykli, motorowerów i innych podobnych,
- wrotek, rolek, deskorolek, hulajnóg itd.,
- kijów do nordic walking oraz kijów trekkingowych,
- wózków dziecięcych, rowerków dziecięcych,
- obuwia innego niż sportowe ( np. szpilki damskie),
- ognia, związków i substancji chemicznych.
2.Wjazd na bieżnie i murawę może mieć miejsce po uzgodnieniu z administratorem i po zabezpieczeniu bieżni np. płytami OSB.
3. Prowadzony jest stały nadzór nad obiektem – monitoring całodobowy.
4.Korzystanie z płyty głównej boiska (murawy trawiastej) na cele lekkoatletyczne i piłkarskie możliwe jest tylko przez zorganizowany klub lub w przypadku organizacji imprezy na zasadach ustalonych z zarządcą.
5. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zachowania czystości, porządku, przestrzegania przepisów BHP, p.poż. oraz wykonywania poleceń obsługi obiektu.
6. Użytkownicy nie korzystają z murawy w trakcie jej podlewania oraz bezpośrednio po zakończeniu podlewania oraz w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych.
7. W przypadku uszkodzenia sprzętu i urządzeń, braku zwrotu lub kradzieży użytkownik sprzętu będzie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.
8. Z budynku zaplecza mogą korzystać wszyscy użytkownicy stadionu: kluby sportowe, osoby indywidualne ,organizatorzy i uczestnicy imprez po uprzednim uzgodnieniu korzystania z obiektu z administratorem.

organizatorów imprez:

1. Ustalić, zarezerwować termin imprezy w recepcji Hali Sportowej Tęcza lub z kierownikiem hali sportowej.
2. Uzgodnić szczegóły przeprowadzenia imprezy podając:
 nazwę imprezy,
 opis imprezy (scenariusz),
 ilość uczestników,
 działania dodatkowe jakie organizator poczyni w celu przygotowania, przeprowadzenia i zakończenia imprezy (np. ustalenie godziny i terminu przygotowania obiektu do imprezy, utworzenia biura zawodów, punktu informacyjnego, ustawienia lub wywieszenia banerów, plakatów, flag, miejsc dożywiania, nagłośnienia, sprzątanie po imprezie (np. dekoracji, banerów, flag, butelek po napojach, kartonów i innych rzeczy i przedmiotów wykorzystanych podczas organizacji imprezy),
 osoby odpowiedzialne za organizację imprezy (osoby decyzyjne).
3.Najpóźniej na 5 dni przed planowaną imprezą podpisać umowę udostępnienia stadionu miejskiego przedstawiając niezbędne dokumenty do jej przeprowadzenia.

4.Szczegółowe zasady postępowania i dostępność obiektu dla publiczności w czasie trwania imprezy ma określać regulamin imprezy.

Służby porządkowe i informacyjne są uprawnione do:
a) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie
masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich
do opuszczenia imprezy masowej,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości i dokonywania sprawdzania osób przy użyciu sprzętu technicznego do wykrywania metali i materiałów wybuchowych,
c) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia,że osoby te wnoszą lub posiadają broń lub inne niebezpieczne przedmioty,materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje
psychotropowe,
d) wydawania poleceń porządkowych osobom, które zakłócają porządek publiczny
lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem obiektu, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
e) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie, a także osób dopuszczających się czynów zabronionych.

Osoba, która nie wykonuje polecenia porządkowego wydanego przez służby porządkowe lub służby informacyjne, albo polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową w miejscu oraz czasie trwania imprezy – podlega karze grzywny.

Odsłony: 3635
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90