RODO

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA (RODO)
dot. przetwarzania danych osobowych przez Halę Sportową przy Szkle Podstawowej nr 3 w Złotoryi


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:


1. Administratorem Danych (AD) osobowych przetwarzanych jest Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi ul. Wilcza 43 59-500 Złotoryja,
2. W Urzędzie Miasta powołany jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD),
3. Jeśli mają Państwo pytania dot. sposobu przetwarzania danych osobowych, należy kontaktować się z IOD (dane teleadresowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ),
4. Państwa dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5. Państwa dane przetwarzane są:
a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Hali Sportowej,
b) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami Hali Sportowej,
c) w oparciu o zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z AD przetwarzają dane dla których Administratorem Danych jest Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3.
7. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
8. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu:
a) prawdo dostępu do danych osobowych w tym prawo uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do sprostowania lub poprawienia danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadkach i na zasadach określonych w RODO),
9. W przypadku, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
10. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
11. Dalszych informacji nt. przetwarzania danych osobowych udzielą Państwu IOD oraz pracownicy merytoryczni.

 

REGULAMIN
funkcjonowania monitoringu wizyjnego
w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3
oraz obiektów zewnętrznych w Złotoryi

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.

§ 2

Cel monitoringu

1. Celem monitoringu jest:

a) zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu oraz osób przebywających zarówno na terenie hali jak i obiektach zewnętrznych,
b) przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach, a także kontrola w zakresie przepisów bhp,
c) ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich, oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektów,
d) wyjaśnienie sytuacji konfliktowych,
e) ustalanie sprawców czynów nagannych (bójki, zniszczenia mienia, kradzieży itp.)
f) ograniczenie dostępu do obiektów osobom nieuprawnionym i niepożądanym,
g) wyeliminowanie aktów wandalizmu,
h) sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez administratora obiektu.

2. Monitorowanie nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników.

§ 3

System monitoringu

1. System monitoringu wizyjnego hali sportowej i obiektów zewnętrznych składa się z:

a) Monitoringu wewnętrznego na hali sportowej rejestrowanego na miejscu, całodobowo. Zapisywaniu podlega tylko obraz z kamer nie rejestruję się dźwięku. Dostęp do niego mają uprawnienie pracownicy hali.
b) Monitoringu Miejskiego na boisko przy Lubelskiej, Orliku przy ul. Wiosennej, Zalewie Złotoryjskim oraz Stadionie Miejskim. Pracownicy hali mają tylko do niego dostęp.
c) Monitoringu na obiekcie szatniowym Stadionu Miejskiego

2. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane i rozszerzane.

§ 4

Obowiązek informacyjny

1. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe zostały pozyskane za pomocą monitoringu, jest spełniany względem tych osób za pomocą tablic informacyjnych o zainstalowanym monitoringu.
2. Osoby przebywające na terenie objętym monitoringiem wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności/zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitorującego.
3. Biorąc pod uwagę art. 47 Konstytucji RP, który stanowi, iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym, jednostka stosuje monitoring z uwzględnieniem poszanowania prawa do prywatności pracowników.

§ 5

Zasady wykorzystania zapisów monitoringu wizyjnego

1. Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Złotoryi posiada monitoring wizyjny wewnętrzny.
2. Monitor i rejestrator znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dostęp ma Kierownik Hali i Kierownik Recepcji.
3. Zapisy z monitoringu będą wykorzystywane między innymi w sytuacjach:

• zagrażających bezpieczeństwu uczniów, klientów obiektu;
• niszczenia mienia hali;
• przywłaszczania;
• konfliktowych, np. bójek;
• kryzysowych;
• jako przykłady dobrej praktyki i promowania właściwych zachowań

4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, klientów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, hala przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
6. Zapis z monitoringu może zostać odtworzony na wniosek (Załącznik nr 2) po uzyskaniu zgody Kierownika Hali w ustalonym przez niego terminie.
7. Nagrania mogą być udostępniane policji na pisemną prośbę w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.

§ 6

Zasady obowiązujące przy przekazywaniu pliku z materiałem archiwalnym upoważnionym organom

1. Przedstawiciel organów pisemnie kwituje odbiór materiału – protokół przekazania (Załącznik nr 3).
2. W pokwitowaniu odbioru zaznacza znaki szczególne materiału: nr kamery – określenie miejsca zdarzenia nagranie z dn. godzina, dzień, miesiąc, rok.

§ 7

Przepisy końcowe

1. Administrator danych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z rozporządzeniem. Środki te są w razie potrzeby uaktualniane i poddawane przeglądom.
2. W szczególności powinno się zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Osoby, które zostaną upoważnione do dostępu do systemów monitoringu, mają obowiązek zachowania w poufności informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz tych, dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania tych systemów. Osoba upoważniona do przetwarzania danych, nie może wykorzystywać ich na swoją rzecz i w innych celach. Wówczas podmiot danych może dochodzić swych praw przed organem nadzorczym albo sądem cywilnym.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Hali.
5. Procedura może ulec zmianie w zależności od zaistniałej sytuacji.

 Załącznik do regulaminu - pobierz

Odsłony: 3355
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90