Standardy Ochrony Małoletnich

Standardy Ochrony Małoletnich

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM
w Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi


Działając na podstawie art. 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304) oraz art. 7 ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r., poz. 1606), ustala się poniższe standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.

Rozdział I
Zasady ogólne

§ 1. (Zakres standardów)

Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem ustanowione są dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Obejmują cztery zakresy:
1. Polityka Ochrony Małoletnich:
a) zasady bezpiecznej rekrutacji do pracy w Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi,
b) zasady bezpiecznych relacji pracownicy - dziecko,
c) zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia,
d) zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci,
e) zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych.
2. Pracownicy:
a) zasady rekrutacji personelu pracującego bezpośrednio z dziećmi w Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi, w tym obowiązek uzyskiwania danych z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o każdym członku personelu,
b) zasady bezpiecznych relacji personelu z małoletnimi, wskazujące, jakie zachowania są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem,
c) zasady szkolenia pracowników na temat ochrony małoletnich przed krzywdzeniem oraz udzielania pomocy dzieciom w sytuacjach zagrożenia, w zakresie:  rozpoznawania objawów krzywdzenia dzieci,  procedur interwencji w przypadku podejrzeń krzywdzenia,  odpowiedzialności prawnej pracowników, zobowiązanych do podejmowania interwencji,
3. Procedury:
a) zasady dysponowania przez Halę Sportową Tęcza w Złotoryi danymi kontaktowymi instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, ośrodek pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia), oraz zapewnienia do nich dostępu wszystkim pracownikom,
b) zasady eksponowania informacji na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numerów bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży,
4. Monitoring:
a) zasady weryfikacji przyjętych Standardów Ochrony `Małoletnich przed krzywdzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci,

Rozdział II
Zasady bezpiecznej rekrutacji

§ 2. (Obowiązki pracodawcy i kandydata do pracy)

1. Przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem do innej działalności na innej niż stosunek pracy podstawie, związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi na pracodawcy ciążą obowiązki określone w ust. 2-8.
2. Pracodawca uzyskuje informacje, czy dane kandydata do pracy lub innej działalności, są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.
3. Kandydat do pracy lub innej działalności przedkłada pracodawcy informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego (załącznik nr 1).
4. Osoba, o której mowa w ust. 3, posiadająca obywatelstwo innego państwa niż Rzeczpospolita Polska, przedkłada pracodawcy ponadto informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.
5. Osoba, o której mowa w ust. 3, składa pracodawcy oświadczenie o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, oraz jednocześnie przedkłada pracodawcy informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.
6. Jeżeli prawo państwa, o którym mowa w ust. 4 lub 5, nie przewiduje wydawania informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, przedkłada się informację z rejestru karnego tego państwa.
7. W przypadku gdy prawo państwa, z którego ma być przedłożona informacja, o której mowa w ust. 4-6, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego, osoba, o której mowa w ust. 3, składa pracodawcy lub innemu organizatorowi oświadczenie o tym fakcie wraz z oświadczeniem, że nie była prawomocnie skazana w tym państwie za czyny zabronione odpowiadające przestępstwom określonym w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie wydano wobec niej innego orzeczenia, w którym stwierdzono, iż dopuściła się takich czynów zabronionych, oraz że nie ma obowiązku wynikającego z orzeczenia sądu, innego uprawnionego organu lub ustawy stosowania się do zakazu zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi.
8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 i 7, składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
9. Informacje, o których mowa w ust. 2, pracodawca utrwala w formie wydruku i załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi. Informacje oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 3-7, pracodawca załącza do akt osobowych pracownika albo dokumentacji dotyczącej osoby dopuszczonej do takiej działalności.

§ 3. (Przekazanie danych osobowych)

W celu realizacji obowiązku określonego w § 2 ust. 2, kandydat do pracy lub innej działalności obowiązany jest podać dane osobowe umożliwiające uzyskanie informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym lub Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, tj.:
a. numer PESEL,
b. pierwsze imię;
c. nazwisko;
d. nazwisko rodowe;
e. imię ojca;
f. imię matki;
g. data urodzenia.

Rozdział III
Zasady bezpiecznych relacji

§ 4. (Zasady ogólne)

1. Każdy pracownik lub osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy obowiązany jest do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci.
2. Wszystkie działania w stosunku do małoletnich podejmowane są w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji danego zachowania.

§ 5. (Zasady komunikacji z małoletnimi)

1. W komunikacji z dziećmi pracownicy i osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy zobowiązani są:
a. zachować cierpliwość i szacunek,
b. słuchać uważnie dziecka i udzielać mu odpowiedzi adekwatnych do ich wieku i danej sytuacji,
c. informować dziecko o podejmowanych decyzjach jego dotyczących, biorąc pod uwagę oczekiwania dziecka
d. szanować prawo dziecka do prywatności; jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, należy wyjaśnić mu to najszybciej jak to możliwe; jeśli pojawi się konieczność porozmawiania z dzieckiem na osobności, należy zostawić uchylone drzwi do pomieszczenia i zadbać, aby być w zasięgu wzroku innych; można też poprosić drugiego pracownika o obecność podczas takiej rozmowy,
e. zapewniać dzieci, że jeśli czują się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, wobec konkretnego zachowania czy słów, mogą o tym powiedzieć pracownikowi jednostki lub wskazanej osobie (w zależności od procedur interwencji, jakie przyjęto w Hali Sportowej Tęcza i mogą oczekiwać odpowiedniej reakcji i/lub pomocy.

2. Zabrania się:
a. zawstydzania, upokarzania, lekceważenia i obrażania dziecka oraz podnoszenia głosu na dziecko w sytuacji innej niż wynikająca z bezpieczeństwa dziecka lub innych dzieci,
b. ujawniania informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci; obejmuje to wizerunek dziecka, informacje o jego/jej sytuacji rodzinnej, ekonomicznej, medycznej, opiekuńczej i prawnej,
c. zachowywania się w obecności dziecka w sposób niestosowny; obejmuje to używanie wulgarnych słów, gestów i żartów, czynienie obraźliwych uwag, nawiązywanie w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywanie wobec dziecka relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).

§ 6. (Zasady podejmowania działań)

1. W relacjach z małoletnimi, pracownicy i osoby świadczące pracę na innej podstawie, zobowiązani są przestrzegać następujących reguł:
a. Doceniać i szanować wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażować i traktować równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.
b. Unikać faworyzowania dzieci.
c. Zakazane jest nawiązywanie z małoletnimi jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych oraz składanie propozycji o nieodpowiednim charakterze. Obejmuje to także seksualne komentarze, żarty, gesty oraz udostępnianie dzieciom treści erotycznych i pornograficznych, bez względu na ich formę.
d. Niedozwolone jest utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych. Dotyczy to także umożliwienia osobom trzecim utrwalenia wizerunków dzieci, jeśli pracodawca nie został o tym poinformowany, nie wyraził na to zgody i nie uzyskał zgód rodziców/opiekunów prawnych oraz samych dzieci.
e. Zakazane jest proponowanie małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji, jak również używanie ich w obecności dzieci.
f. Zabronione jest przyjmowanie pieniędzy i prezentów od małoletniego ani jego rodziców/opiekunów.
g. Niedopuszczalne jest wchodzenie w relacje jakiejkolwiek zależności wobec małoletniego lub jego rodziców/opiekunów dziecka, jak również zachowywanie się w sposób mogący sugerować innym istnienie takiej zależności i prowadzący do oskarżeń o nierówne traktowanie bądź czerpanie korzyści majątkowych i innych
h. Wszystkie ryzykowne sytuacje, które obejmują zauroczenie dzieckiem przez pracownika lub pracownikiem przez dziecko, muszą być raportowane pracodawcy.

§ 7. (Kontakt fizyczny)

1. Każde przemocowe działanie wobec dziecka jest niedopuszczalne.
2. Kontakt fizyczny z dzieckiem może być stosowny i spełnia zasady bezpiecznego kontaktu, jeżeli jest odpowiedzią na potrzeby dziecka w danym momencie, uwzględnia wiek dziecka, etap rozwojowy, płeć, kontekst kulturowy i sytuacyjny. W kontaktach tych należy kierować się zawsze swoim profesjonalnym osądem, słuchając, obserwując i odnotowując reakcję dziecka, pytając je o zgodę na kontakt fizyczny (np. przytulenie) i zachowując świadomość, że nawet przy twoich dobrych intencjach taki kontakt może być błędnie zinterpretowany przez dziecko lub osoby trzecie.
3. Zakazane jest bicie, szturchanie, popychanie oraz naruszanie integralności fizycznej dziecka w jakikolwiek inny sposób.
4. Niedozwolone jest dotykanie dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.
5. Nie należy angażować się w takie aktywności, jak: łaskotanie, udawane walki z dziećmi czy brutalne zabawy fizyczne.
6. Należy zachować szczególną ostrożność wobec dzieci, które doświadczyły nadużycia i krzywdzenia, w tym seksualnego, fizycznego bądź zaniedbania. Takie doświadczenia mogą czasem sprawić, że dziecko będzie dążyć do nawiązania niestosownych bądź nieadekwatnych fizycznych kontaktów z dorosłymi.
7. Kontakt fizyczny z dzieckiem nigdy nie może być niejawny bądź ukrywany, wiązać się z jakąkolwiek gratyfikacją ani wynikać z relacji władzy. Jeśli będziesz świadkiem jakiegokolwiek z wyżej opisanych zachowań i/lub sytuacji ze strony innych dorosłych lub dzieci, zawsze poinformuj o tym osobę odpowiedzialną i/lub postępuj zgodnie z obowiązującą procedurą interwencji.
8. W sytuacjach wymagających czynności pielęgnacyjnych i higienicznych wobec dziecka należy unikać innego niż niezbędny kontaktu fizycznego z dzieckiem. Dotyczy to zwłaszcza pomagania dziecku w ubieraniu i rozbieraniu, jedzeniu, myciu, przewijaniu i w korzystaniu z toalety. Należy dbać o to, aby w każdej z czynności pielęgnacyjnych i higienicznych asystowała inna osoba z jednostki.
9. Podczas wyjazdów i obozów treningowych niedopuszczalne jest spanie z dzieckiem w jednym łóżku lub w jednym pokoju.

§ 8. (Kontakty pracownika z dzieckiem poza godzinami pracy)

1. Kontakt z dziećmi przebywającymi w Hali Sportowej Tęcza i na innych obiektach sportowo-rekreacyjnych powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy i dotyczyć celów sportowo-rekreacyjnych.
2. Pracownikom i osobom świadczącym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy zabrania się zapraszania dzieci do swojego miejsca zamieszkania, spotykania się z nimi poza godzinami pracy; obejmuje to także kontakty z dziećmi poprzez prywatne kanały komunikacji (prywatny telefon, e-mail, komunikatory, profile w mediach społecznościowych).
3. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z dziećmi i ich rodzicami lub opiekunami poza godzinami pracy są kanały służbowe (e-mail, telefon służbowy).
4. Jeśli zachodzi konieczność spotkania z dziećmi poza godzinami pracy, pracownik zobowiązany jest poinformować o tym Kierownika Hali Sportowej Tęcza, a rodzice/opiekunowie dzieci muszą wyrazić zgodę na taki kontakt.
5. Utrzymywanie relacji towarzyskich lub rodzinnych (jeśli dzieci i rodzice/opiekunowie dzieci są osobami bliskimi wobec pracownika) wymaga zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących innych dzieci, ich rodziców oraz opiekunów.

§ 9. (Bezpieczeństwo online)

1. Pracownicy i osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy zobowiązani są wyłączać lub wyciszać osobiste urządzenia elektroniczne w trakcie prowadzenia zajęć.
2. Zabrania się nawiązywania kontaktów z dziećmi poprzez przyjmowanie bądź wysyłanie zaproszeń w mediach społecznościowychRozdział IV
Zasady reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia

§ 10. (Powzięcie wiadomości)

1. W przypadku powzięcia przez pracownika lub osobę świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik lub osoba ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej (załącznik nr 2) i przekazania uzyskanej informacji Kierownikowi Hali Sportowej Tęcza.
2. Po uzyskaniu informacji, Kierownik zgłasza podejrzenie krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.
3. W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłoszą rodzice/opiekunowie dziecka, Kierownik zgłasza podejrzenie krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.
4. Wszyscy pracownicy i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

§ 11. (Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi)

1. Naczelną zasadą relacji między małoletnimi jest postępowanie z szacunkiem, przy uwzględnianiu godności i potrzeb wszystkich małoletnich. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec innego małoletniego w jakiejkolwiek formie.
2. Małoletnim nie wolno używać przemocy, znęcać się nad innymi, używać wulgarnego, obraźliwego języka.
3. Nie wolno wzajemnie się zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać. Nie wolno krzyczeć na innych małoletnich.
4. Należy szanować prawo innych do prywatności.
5. Nie wolno używać wulgarnych słów, gestów i żartów, czynić obraźliwych uwag, nawiązywać w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywać wobec innych osób przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
6. Nie wolno utrwalać wizerunku innych osób (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) w sytuacji, gdy nie wyrazili oni na to zgody i w sytuacjach, które mogą ich zawstydzić lub obrazić.
7. Nie wolno używać i proponować używania alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji.

§ 12. (Procedury postępowania)

1. W przypadku krzywdzenia małoletniego przez innych małoletnich obowiązkiem personelu i innych osób jest bezpośrednia, natychmiastowa reakcja na akty agresji i przemocy, przede wszystkim przerwanie agresji lub przemocy i rozmowa z ofiarą i sprawcą przemocy. Podczas zajęć szkolnych i innych imprez organizowanych w Hali Sportowej przez organizatorów zewnętrznych (szkoły, kluby sportowe itp.) informację o krzywdzeniu małoletniego należy natychmiast przekazać organizatorowi.
2. Jeżeli stan małoletniego wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub życia pracownik lub inna osoba wzywa pomoc medyczną oraz powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych.
3. Małoletniemu będącemu ofiarą przemocy zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z jego potrzebami w odpowiednich instytucjach.


Rozdział V
Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

§ 13. (Rozpoznawanie sygnałów)

1. Każdy pracownik lub osoba wykonująca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, która uzyskała wiedzę o krzywdzeniu dziecka, obowiązana jest do reagowania w sytuacji zagrożenia dobra małoletniego.
2. W przypadku dostrzeżenia sygnałów przez pracowników lub osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy należy je zweryfikować, zbierając informacje pochodzące od innych pracowników.
3. Należy zwracać uwagę na ślady pobicia dziecka, oznaki bólu przy poruszaniu się itp..
4. Należy obserwować zaburzone zachowanie małoletniego, które może być skutkiem krzywdzenia.
5. Zebrane informacje przekazywane są do Kierownika Hali Sportowej Tęcza, który współpracuje z innymi instytucjami i osobami, np. kuratorem sądowym, pracownikiem socjalnym, dzielnicowym

Rozdział VI
Ochrona wizerunku i danych osobowych małoletnich

§ 14. (Zasady ogólne)

1. Hala Sportowa Tęcza, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka i najwyższe standardy ochrony danych osobowych małoletnich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. We wszystkich działaniach jednostka kieruje się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków dzieci.

§ 15. (Ochrona wizerunku)

1. Utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu dziecka) na terenie Hali Sportowej Tęcza i innych obiektów , podczas udziału w imprezach publicznych i masowych oznacza zgodę na publikację wizerunku w związku z ową imprezą. W innych przypadkach wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów na wykorzystanie wizerunku ich dziecka.
2. W Hali Sportowej Tęcza funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.
Regulamin monitoringu wizyjnego określa zasady funkcjonowania systemu, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych.
3. Zasady ochrony danych osobowych małoletnich:
a) w Hali Sportowej Tęcza wprowadzono Politykę Ochrony Danych oraz zasady zachowania bezpieczeństwa ich przetwarzania.
b) dane osobowe małoletnich udostępniane są wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania.

Rozdział VII
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych

§ 16. (Zasady ogólne)

1. Na terenie Hali Sportowej Tęcza i innych obiektach nie ma ogólnodostępnego internetu. Rodzice i opiekunowie prawni mogą i mają prawo blokować na urządzeniach mobilnych małoletnich dostęp do niepożądanych stron , śledzić aktywność w mediach społecznościowych oraz zarządzać czasem i aplikacjami, z jakich korzysta w sieci małoletni.

Rozdział VIII
Monitoring stosowania Standarów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem

§ 17

1. Kierownik Hali Sportowej Tęcza jest odpowiedzialny za realizację i propagowanie Standardów Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem. W ramach delegowania uprawnień może też wyznaczyć inną osobę do realizacji tych zadań.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Standardów, za reagowanie na sygnały naruszenia Standardów, prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Standardach.
3. Kierownik Hali Sportowej Tęcza może wprowadzać do Standardów niezbędne zmiany (min. raz na dwa lata) i je ogłasza .


Rozdział IX
Przepisy końcowe

§ 18

1. Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
2. Standardy Ochrony Małoletnich są udostępniane pracownikom, małoletnim i ich opiekunom na każdorazowe żądanie.
3. Standardy są zamieszczone na stronie internetowej Hali Sportowej Tęcza pod adresem www.hala.zlotoryja.pl oraz przed salami ćwiczebnymi (wyciąg).
4. Zapoznanie się ze Standardami pracownicy i osoby wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy potwierdzają podpisem.

 

 WYKAZ
INSTYTUCJI OFERUJĄCYCH POMOC DZIECKU I RODZINIE

 

1 RZECZNIK PRAW DZIECKA Telefon: 22 583 66 00 , fax: (22) 583 66 96 ; ul. Chocimska 6, 00-791 Warszawa, Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15.

2 DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: Telefon: 800 12 12 12 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., czat.brpd.gov.pl Uwaga! Telefon i czat internetowy są czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Do dziecięcego telefonu zaufania najczęściej zgłaszane są sprawy dotyczące przemocy, problemów emocjonalnych, w relacjach rówieśniczych, szkolnych i rodzinnych oraz wynikających z okresu dorastania. Zespół Dziecięcego Telefonu Zaufania prowadzi także edukację upowszechniającą prawa dziecka poprzez spotkania oraz zajęcia edukacyjne. Jest to miejsce dla wszystkich młodych ludzi, w którym mogą zostać wysłuchani i otrzymać pełne wsparcie specjalistów. Przy telefonie i czacie dyżurują także osoby posługujące się językiem ukraińskim i rosyjskim – grafik ich dyżurów można znaleźć pod adresem: https://brpd.gov.pl/2022/08/31/uwaga-nowy-grafik-pomocy-psychologicznej-i-prawnej-po-ukrainsku/. Z kolei w poniedziałki w godzinach od 18.00 – 20.00 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców. Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

3 TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Telefon: 116 111 Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć. Telefon jest czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu. Wiadomość przez stronę www.116111.pl możesz przesłać całą dobę. Pomoc świadczona przez konsultantów Telefonu 116 111 jest całkowicie bezpłatna. Możesz skontaktować się z nami w chwili, gdy potrzebujesz wsparcia i rozmowy o tym, co jest dla Ciebie ważne lub sprawia Ci kłopot: możemy porozmawiać o przyjaźni, miłości, kontaktach z rodzicami, czy problemach w szkole; czujesz złość, smutek, zniechęcenie, a może żal? Możesz podzielić się z nami tym, co właśnie przeżywasz; dojrzewasz i masz związane z tym pytania - chętnie o nich porozmawiamy; jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś w niebezpiecznej sytuacji wspólnie zastanowimy się, co zrobić aby Ci pomóc. A może jest jakiś inny problem, którym chcesz się z nami podzielić?

4 RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Infolinia : 800 676 676, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , strona: www.rpo.gov.pl Al. Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa
Łącząc się z Infolinią Obywatelską można uzyskać podstawowe informacje o prawach człowieka i kompetencjach RPO, a także uzyskać informacje o prawie antydyskryminacyjnym. Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego prawa, że jest nierówno traktowany. Rzecznik stara się przeciwdziałać krzywdzie ludzi wskazując władzom, gdzie warto zmienić albo udoskonalić prawo. Pracownicy Infolinii będą starali się udzielić niezbędnych informacji bądź pomóc skierować sprawę do innej, najbardziej właściwej instytucji.

5 OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA „INSTYTUTU PSYCHOLOGII ZDROWIA” Telefon: 22 668 70 00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii"); ul. Widok 24 (II piętro), 00- 023 Warszawa; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. http://www.niebieskalinia.pl

Konsultanci Pogotowia „Niebieska Linia” pomogą osobom dzwoniącym: wspierając je i oferując potrzebną pomoc psychologiczną i prawną; radząc świadkom przemocy, jak pomóc osobie pokrzywdzonej; informując, jaką pomoc może uzyskać osoba pokrzywdzona; informując o procedurach (policyjnych, sądowych, pomocowych); informując, gdzie najbliżej miejsca zamieszkania mogą uzyskać pomoc; podejmując w uzasadnionych przypadkach interwencję poprzez powiadomienie odpowiednich służb (ośrodków pomocy społecznej, ośrodków interwencji kryzysowej, policji).

6 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOTORYI Telefon: 76 878 34 29; fax (76) 87 83 265; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 59-500 Złotoryja, ul. Bolesława Chrobrego 1 godziny otwarcia: poniedziałek: 7:30 do 15:30, wtorek: 8:00 do 16:00, środa: 7:30 do 15:30, czwartek: 7:30 do 15:30, piątek: 7:30 do 15:30
Głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.

7 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTORYI (w tym Ośrodek Interwencji Kryzysowej) Telefon: 76 878 44 47; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; Adres: Al. Miła 18, 59-500 Złotoryja Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek , 7:00 - 15:00
Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu specjalistycznych usług psychologicznych, pedagogicznych, psychoedukacyjnych, socjalnych i prawnych oraz udziela wsparcia osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w sytuacji kryzysu psychicznego z i innych niż przemoc powodów.

8 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ZŁOTORYI Telefon alarmowy: 997, 112; ul. T. Kościuszki 5; 59-500 Złotoryja KONTAKT DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - NAPISZ DO KOMISARZA LWA e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9 OGÓLNOPOLSKI POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
Telefon : 800 120 226 Pod tym numerem telefonu można uzyskać wsparcie w sytuacji przemocy w rodzinie. Specjaliści obsługujący linię udzielają informacji na temat procedury "Niebieskiej Karty", np. jakie inne podmioty poza policją, mogą ją założyć. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.30 - 15.30 (połączenie bezpłatne).

10 POWIATOWY OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Telefon: 76 878 79 27 ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres: Szkolna 1, 59-500 Złotoryja,
Ośrodek jest placówką świadczącą wielospecjalistyczną pomoc dzieciom, rodzinie i szkole. Psycholodzy, pedagodzy oraz logopedzi wspomagają dzieci i młodzież odpowiednio do stwierdzonych potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych. Specjaliści niosą pomoc rodzicom i nauczycielom związaną z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

11 URZĄD PAŃSTWOWEJ KOMISJI DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA WYKORZYSTANIU SEKSUALNEMU MAŁOLETNICH PONIŻEJ LAT 15
Telefon: 22 699 60 52, e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa,
Dwa podstawowe zadania – zgodnie z ustawą o Państwowej Komisji – są ujęte szeroko: Wyjaśnianie przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 roku życia. Prowadzenie działalności prewencyjnej i edukacyjnej. Zawiadamianie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Uwaga: Dokonanie zgłoszenia Państwowej Komisji jest równoznaczne z zawiadomieniem organów ścigania. Interwencja i wspieranie osób poszkodowanych.

12 NUMER ALARMOWY – 112
Główny numer alarmowym w przypadku zagrożeń życia, zdrowia i bezpieczeństwa.

13 II ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ DO WYKONYWANIA ORZECZEŃ W SPRAWACH RODZINNYCH I NIELETNICH
Telefon: 76 745 90 90, e-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Sąd Rejonowy w Złotoryi, 59-500 Złotoryja, ul. Kolejowa 3, , Kierownik II Zespołu Kuratorskiego - wtorek, środa, czwartek - godz. 9.00 - 15.00, pok. 148,

Odsłony: 48
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90