Regulamin korzystania z pomieszczeń Hali

Regulamin korzystania z pomieszczeń Hali

 1. Pomieszczenia Hali Sportowej udostępnia oraz określa zasady odpłatności Kierownik Hali Sportowej.
 2. Uczniowie Zespołu Szkół Miejskich  w ramach planowanych zajęć wychowania fizycznego korzystają z Hali nieodpłatnie.
 3. Pomieszczenia Hali Sportowej udostępniane są na działalność sportowo-rekreacyjną, kulturalną i edukacyjną dzieci i młodzieży szkolnej, mieszkańców Złotoryi oraz innych korzystających.
 4. Osoby zainteresowane długoterminowym korzystaniem z pomieszczeń i boisk hali sportowej zwracają się do Kierownika Hali na piśmie. Zorganizowane grupy wybierają spośród siebie kierownika grupy, który reprezentuje grupę przed Kierownikiem Hali i personalnie ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy zgodne z regulaminem Hali Sportowej.
 5. Osoby korzystające (przedstawiciele) zawierają z Kierownikiem Hali Sportowej umowę, określającą terminy zajęć, pomieszczenia (boiska) przewidziane do zajęć oraz inne zasady korzystania z hali. Ustalenia te egzekwowane są podczas zajęć przez pracownika obsługi Hali Sportowej, pełniącego dyżur w tym czasie.
 6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca zajęcia (nauczyciel, opiekun, kierownik grupy). Obowiązkiem tej osoby jest każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń hali wraz z pracownikiem obsługi Hali Sportowej pod względem bezpieczeństwa. Wszelkie uwagi powinny być natychmiast zgłoszone Kierownikowi Hali. Hala Sportowa nie odpowiada za urazy fizyczne uczestników wynikłe podczas gry lub wykonywania ćwiczeń.
 7. Sprzedaż usług prowadzona będzie w oparciu o:
  - Jednodnorazowy bilet - paragon fiskalny
  - Karnety imiennie wystawione dla każdego użytkownika, firmy, klubu itp. Karnet opłacany jest z góry za okres wynajmu i jest podstawą korzystania z określonych usług Hali Sportowej.
  - Umowę
  Płatność za korzystanie z usług we wszystkich trzech formach następuje z góry a okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
 8. Uczestnikom nie wolno korzystać z pomieszczeń (boisk) nie wymienionych w umowie pod rygorem rozwiązania umowy.
 9. Za zniszczenia i zagubienie mienia hali sportowej wynikłe podczas zajęć odpowiada i ponosi koszty napraw osoba odpowiedzialna (kierownik grupy), z którą zawarto umowę lub na którą wystawiono karnet.
 10. W ramach umowy korzystający otrzymują do własnej dyspozycji zamykaną szatnię z toaletą lub zamykane szafki na ubrania. Klucze wydawane będą po uprzednim pozostawieniu dokumentu tożsamości w recepcji hali sportowej. Obowiązkiem uczestników jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawianych rzeczy osobistych. Hala Sportowa nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 11. Uczestnicy zajęć mają obowiązek punktualnego zgłaszania się na zajęcia. Do obiektu Hali można wejść tylko wejściem głównym od ul. Wilczej.
 12. Umowna godzina korzystania z boisk hali sportowej wynosi 50 minut.
 13. Na arenie głównej Hali Sportowej mogą równocześnie ćwiczyć maksymalnie 3 grupy, w sali wielofunkcyjnej - max. 20 osób.
 14. Hala Sportowa została wyposażona w sprzęt posiadający odpowiednie certyfikaty, dopuszczające do użytkowania w obiektach sportowych.
 15. W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Hali Sportowej "Tęcza" w Złotoryi.
 16. Regulamin korzystania z pomieszczeń hali sportowej stanowi załącznik do Regulaminu Hali Sportowej przy SP nr 3 w Złotoryi.
Odsłony: 2536
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90