Nabór kandydatów na stanowisko animatora sportu
TheGrue.org

Nabór kandydatów na stanowisko animatora sportu

HALA SPORTOWA TĘCZA  W  ZŁOTORYI  OGŁASZA   NABÓR KANDYDATÓW   NA   STANOWISKO  ANIMATORA SPORTU W   RAMACH   PROGRAMU   „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”

 

 

I.  Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
2. Posiadane kwalifikacje i uprawnienia do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. m.in. instruktorzy, trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, itp.

 
II. Zakres i sposób wykonywania zadań na stanowisku:
1. Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, gier i zabaw ruchowych, pokazów i konkursów sportowych, a także organizowanie  i przeprowadzanie innych – uzgodnionych i zatwierdzonych przez zarządcę obiektu – form planowanych zajęć sportowych i rekreacyjnych zgodnych ze szczegółowym harmonogramem, przygotowanym w uzgodnieniu z zarządcą obiektu.
2. Realizowanie w okresie jednego miesiąca 160 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w dzienniku zajęć.
 
III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Cv.
2. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe – w przypadku posiadania stażu pracy.
4. Referencje – w przypadku posiadania.
5. Program działań Animatora, podstawowe cele, efekty, korzyści, zakładane do osiągnięcia poprzez udział w projekcie zgodnie z wytycznymi operatora programu
- Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej ul. Lipowa 3, 84-100 Puck, www.frkf.pl .


 
IV. Informacje dodatkowe:
1. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia zawartej pomiędzy operatorem programu (umowa zlecenie obejmująca 80 h zajęć miesięcznie).
2. Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia z Gminą Miejską Halą Sportową Tęcza w Złotoryi  (umowa zlecenie obejmująca 80 h zajęć miesięcznie).
3. Planowany okres zatrudnienia: marzec – listopad 2015 r.
4. Możliwość zatrudnienia dwóch osób, wówczas ogólna liczba godzin oraz wynagrodzenie  dzielone będzie   na pół.

 

V. Termin i miejsce składania dokumentów.
 Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi w terminie do 09.02.2015 r. na adres:  ul. Wilcza 43, 59-500 Złotoryja z adnotacją: Nabór na stanowisko animatora sportu w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” . Otrzymanych dokumentów nie zwracamy. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Warunkiem rozpatrzenia oferty kwalifikującej jest złożenie wymaganych dokumentów.  Informacja o wynikach naboru  umieszczona będzie na stronie internetowej Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi.

 

Odsłony: 1751
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90