Zaproszenie do składania ofert
TheGrue.org

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert cenowych na zakup desek kompozytowych z modernizowanego pomostu nad Zalewem Złotoryjskim Gmina Miejska Złotoryja Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 3 zaprasza do składania ofert cenowych na zakup desek kompozytowych pozyskanych z rozbiórki pomostu nad Zalewem Złotoryjskim stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja.

I. Opis przedmiotu:
Przedmiotem jest sprzedaż desek kompozytowych w ilości ok. 303m2 . Deski sprzedawane są jako całość wraz z pozostałymi elementami pomostu: listwy i kątowniki.
II. Dokumenty, jakie należy przedłożyć: Wypełniony i podpisany formularz ofertowo – cenowy – wg załączonego wzoru.
III. Osoba do kontaktu: Jacek Zańko, tel: 76 87 88 590
IV. Miejsce składania ofert:
Pisemną ofertę cenową należy złożyć w sekretariacie Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Wilcza 43, 59-500 Złotoryja, w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 roku. do godziny 10.00. Formularz ofertowo cenowy należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „ Oferta zakupu desek kompozytowych. Nie otwierać przed dniem 29 kwietnia 2019 roku., przed godziną 10.15”.
V. Opis sposobu składania oferty:
1. Na załączonym formularzu ofertowo – cenowym, należy przedstawić cenę netto.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą oraz słownie.
3. Kryterium wyboru: najwyższa cena.
4. Oferent związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI. Otwarcie ofert nastąpi 29 kwietnia 2019 roku w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, ul. Wilcza 43 , 59-500 Złotoryja, w sali kawiarnianej o godzinie 10.15.
VII Informacje dodatkowe.
1. Sprzedający zawrze umowę z wybranym Oferentem, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
2. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
3. Oferenci uczestniczący w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wyniku.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy desek kompozytowych i zaleca oferentom zapoznanie się ze stanem desek kompozytowych oferowanych do sprzedaży oraz usytuowaniem przedmiotu sprzedaży.
5.Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. 6. Deski można oglądać w terminie od 16 kwietnia do 26 kwietnia 2019 roku ,w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 13.00, ul. Legnicka 40, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym. 7. Do ogłoszenia dołączona jest klauzula RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Halę Sportową przy Szkle Podstawowej nr 3 w Złotoryi.

Załącznik:
1. Formularz do składania ofert cenowych na zakup desek kompozytowych z modernizowanego pomostu nad Zalewem Złotoryjskim 
2. Klauzula RODO

Data ogłoszenia: 15 kwietnia 2019 roku

Odsłony: 1068
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90