OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY
TheGrue.org

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Kierownik Hali Sportowej
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
w Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi, ul. Wilcza 43
REFERENT
(pełny etat)

1. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV),
b) List motywacyjny,
c) Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,
d) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
e) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

2. Wymagania formalne:
a) Obywatelstwo polskie
b) Pełna zdolność do czynności prawnych orz korzystania z praw publicznych
c) Wykształcenie :co najmniej średnie ekonomiczne lub inne w zakresie finansów publicznych lub rachunkowości

3. Wymagania dodatkowe:
a) Znajomość ustaw o finansach publicznych , o rachunkowości
b) Znajomość prawa pracy, prawa podatkowego.
c) Znajomość obsługi komputera
d) Odpowiedzialność, sumienność, pracowitość.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) Prowadzenie spraw pracowniczych
b) Naliczanie płac
c) Prowadzenie sekretariatu
d) Ewidencja wyposażenia

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Hali Sportowej Tęcza w Złotoryi, ul. Wilcza 43 z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko referenta”, w terminie do dnia 12 lutego 2018 roku .
Aplikacje , które wpłyną do Hali Sportowej Tęcza po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Hali Sportowej Tęcza. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).

 

Odsłony: 1439
Hala Sportowa "TĘCZA" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotoryi - ul. Wilcza 43 - 59-500 Złotoryja - tel./fax (076) 878 85 90